Klik og se annoncen

Af John Hansen

KOMMUNEN: Weekenden bød på budgetseminar på Kobæk Strand ved Skælskør.

Og - efter flere dages samtaler i en god, konstruktiv tone - så kom der lørdag en slags bred enighed ud af det i form af et nødvendigt 'teknisk budget' frem mod førstebehandlingen i byrådssalen den 13. september.

Som beskrevet tidligere, så har det jo både økonomisk og politisk trukket op til, at man desværre - og helt enestående - må skubbe en stor del udfordringer og projekter til det næste byråd. Herunder udskyde evt. skrotte anlægsplaner og ønsker for gigantiske 600 millioner kroner.

Det vil selvfølgelig nok skuffe en hel del borgere - herunder svømmere, gymnaster, studerende m.fl. - men til gengæld vil byråd og kommune kunne leve op til en fortsættelse af de kendte kerneydelser.

Bredde - før nyt byråd

Udfordringer omkring udvikling og andre prioriteringer ser ud til at blive lagt i hænderne på et nyt byråd, der skal vælges 16. november.

Det gøres ved, at et bredt flertal i det nuværende byråd - hvor i hvert fald gruppeformændene deltog i Kobæk - skrev under på det tekniske budgetforslag, hvori vigtige forhold kan køre videre as usual.

Fra rådhuset fik vi bagefter tilsendt, at Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Liberal Alliance samt Helle Blak (evt. Ann Sibbern og Steen Olsen) skrev under på en budgetaftale - en der dog kan udvikles i perioden fra 13. september til 2. behandlingen den 4. oktober.

Punkt 1 i aftalen

Heri står som punkt 1: 'Parterne i budgetaftalen er enige om at indgå en budgetaftale, der tager hensyn til den igangværende udvikling på arbejdsmarkedet, med mangel på arbejdskraft og byggematerialer, og adresserer behovene og indregner fordelene forbundet med stigende befolkningstal i Slagelse Kommune.

F og B (altså SF og Radikale, red.) bemærker, at anlægsbudgettet er særdeles ambitiøst, og at dette ikke matcher det råderum, der er til stede, efter at udgifter og indtægter er gjort op.

F og B bemærker dog også, at det er positivt, at partierne kan finde sammen om en opbremsning, hvor antallet af anlægsprojekter reduceres allerede i 2021, i budget 2022 og i overslagsårene.

Bosætning og attraktivitet?

Partiet Venstre, der som SF og flere af de andre længe har peget på den fremtidige dårlige økonomi-udvikling som hæmsko, æmærker, at i en kommune af Slagelses størrelse er det yderst vigtigt at fastholde en del anlægsinvesteringer for at sikre udvikling og sikre investeringer, der giver optimal anvendelse af de offentlige midler.

Den øgede bosætning skal understøttes af anlæg. A tilsluttede sig bemærkningen...' hedder det.

Jvf. Stén Knuths bemærkning fra sidste byrådsmøde, om at kommunen jo slet ikke udvikler sig og bliver attraktiv, hvis man stopper op for anlæg og nye, gode ideer.

Soc.: Ingen besparelser

Borgmester John Dyrby Paulsen og Socialdemokratiets byrådsgruppe udsendte efter Kobæk-aftalen straks et kort statement, hvori man glæder sig over, 'at der er indgået en bred budgetaftale uden nye besparelser. Der er endda ekstra penge til velfærd, som bl.a. omfatter, at vi afsætter penge til flere ældre (8 mio. kr. om året stigende til 11 mio. kr.).

Områder, hvor der er fokus på at opretholde serviceniveauet overfor borgerne tilføres ekstra penge (17,2 mio. kr. på ældreområdet og 9,1 mio. kr. ekstra på børne- og ungeområdet).'

Dertil følger ord omkring klima, natur, miljø - og specifikt 'at vi sikrer vores kystbyer mod stormflod mv. (13,6 mio. kr. de kommende år).'

Ikke et ord herfra omkring økonomifremtid, udskydelser og de åbenbart skubbede anlæg på 600 millioner.

SF og Rad udtaler

SF og De Radikale fremhæver derimod igen den dramatiske og kedelige Ølysning af anlægsudgifter for mere end 600 millioner kroner de kommende fire år.'

De to partier glæder sig dog over, 'at byrådet endelig tager ansvaret på sig.' Status fra Radikale og SF blev nemlig, 'at vi godt kan være med i første budgetforslag til den tekniske behandling mandag den 13.9.'.

Flager bekymringer

De to partier flager dog i fællesskab en række bekymringer, som de oplister - og har sendt til Ugeavisen:

Primært 'at der foretages en opbremsning i de mange anlægsprojekter, der tidligere er blevet vedtaget, således at kommunen ikke risikerer, at blive sat under administration netop, som det nye byråd tiltræder. I alt aflyses anlægsudgifter for mere end 600 millioner de kommende 4 år.

De ikke bevilgede lån, der var indregnet i forrige års budget, tages ud af budgettet, således at budgettet fremstår mere i balance. Den reducerede prisfremskrivning, der rammer bredt i kommunen, synliggøres nu, ligesom de ikke udmøntede nedskæringer på 37 millioner på administrationen bredes ud, så flere skuldre kan bidrage til at løse udfordringen.'

Vigtige projekter

Samtidig fremhæver man - som vistnok alle er enige om - at der hurtigt skal ske noget med bl.a. Tude Å projektet, Livsparken i Slots Bjergby, Ny vikingeborg Trelleborg, højvandssikringen i både Skælskør og Korsør. Endelig imødekommes behovet for flere dagtilbudspladser.

Fra flere i oppositionen lyder der dog kritiske betænkeligheder ved Dyrby-udtalelser om, at man ikke ønsker at prisfremskrive på driften.

For alting stiger vel - og det kan lyde som en skjult drift-besparelse i virkelighedens verden. Bleerne i vuggestuerne bliver nok også dyrere de kommende år...

Venstre vil ny retning

Fra Knud Vincents og Venstre side fremhæves det, at 'man fortsat er med i budgetforhandlingerne - og dette hvor Slagelse Kommune står i en historisk svær situation.'

Aflysning af 600 mill. kroner anlægsinvesteringer betyder, 'at vi ikke kan udvikle vores kommune - og den primære årsag hertil er kommunens økonomiske situation.'

Vincents påpeger: 'Vi vil fortsat arbejde for at lave et budget, der tiltrækker flere borgere og sikrer, at vi har daginstitutioner, skoler, plejehjemspladser og i det hele taget velfærden på plads.

Det kræver investering i udvikling af hele Slagelse kommune,' påpeger man i Venstre.

Hvad skal rammes nu?

I stedet er man bange for, at opbremsningen nu går ud over bl.a. svømmehallerne, springhallen, Naturparken, Skælskørs gamle rådhus, cykelstien Bildsø-Stillinge og eksempelvis de 12 millioner til den håbede opgradering af Sdr. Stationsvej for at samle Campus Slagelse med selve bymidten. Vi erfarer, at man nu også arbejder med en mere skrabet svømmehal.

Kan nogen nå at ændre væsentligt på f. eks. disse områder inden andenbehandlingen 4. oktober?