Klik og se annoncen

Af John Hansen

Ved havnen i Korsør ligger en af af Danmarks mest kendte og produktive produktionsskoler.

Og Korsørs helt egen, særlige version af slagsen - skabt af en vis hr. Møller - får endda lov til at kalde sig produktionshøjskole.

Som vi tidligere berettede, så skal Korsørskolen fra august 2019, grundet en større skolereform, 'opdateres' og udbredes til at dække et større sjællandsk område end hidtil.

Korsør er stedet!

Den gode Korsør-skole vil fremover kunne opleves i en noget anden og ny forklædning - og som sagt i et bredere samarbejde med Næstved og Vordingborg...

Også her skal der nemlig centraliseres. Og Korsør er udset til fortsat at være the real spot.

Det gælder den nye FGU (Forberedende Grund Uddannelse), som vi også omtaler andet steds. En bestyrelse har valgt Gert Møller og Korsør som leder og homebase for det nye.

En lige linie...

Netop Korsør ProduktionsHøjskole er et fornemt lokalt eksempel på, hvordan man med kompetent og stabil ledelse gennem mange år, hele tiden tilsat nye initiativer og virkelyst fra ildsjæle, kan opbygge et brand og et image, der siger spar to.

Med netop Gert Møller som forstander plus en række dygtige lærere og medarbejdere i staben, har man på netop Korsør ProduktionsHøjskole formået at bygge noget bæredygtigt og værdifuldt op.

Kompliceret tid...

Og det må siges at være særdeles vigtigt i dagens Danmark, hvor ikke alt hænger sammen, som det gjorde måske for blot få år siden.

Selvom samfundet som sådan bliver rigere og rigere og en stor del af ungdommen vel også vokser op med en vis ro og stabilitet, så medfører dele af udviklingen også at mange møder utryghed og modgang i et stadigt mere kompliceret samfund.

Mange linier og tilbud

Korsør Produktionshøjskole søger her at blive en ramme og en platform for mange af de lokale unge, der ikke bare går den lige studievej - måske via gymnasiet og til højere uddannelser.

I Korsør har man gennem flere år haft masser af linier og valgtilbud. Masser af forskellige værksteder. Eksempelvis Værftet, hvor man bygger spændende og imponerende ting.

Som der står i loven, så tilbyder produktionsskoler undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion. Tilbuddet gives til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse.

Mere fra Loven...

Tilbuddet skal styrke deltagernes personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked, herunder til beskæftigelse i fleksjob, i skånejob eller lignende. Tilbuddet skal endvidere bidrage til at udvikle deltagernes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

Tilbuddet tilrettelægges med særligt henblik på, at den unge opnår kvalifikationer, der kan føre til gennemførelse af en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse.

Den enkeltes behov

Det hedder også, at 'optagelse og udskrivning af deltagere finder sted løbende under hensyn til de enkelte deltageres behov.

Ved optagelsen udarbejdes en plan for den enkelte deltagers forløb... og produktionsskoletilbud omfatter praktisk arbejde, produktion og teoretisk undervisning i tilknytning hertil. Den teoretiske undervisning skal være af betydeligt omfang og i størst muligt omfang integreres med det praktiske arbejde.'

Ligeså skal der i tilbuddet indgå uddannelses- og erhvervsvejledning.

Den vejledning, som danske unge allerede i folkeskolen - og for den sags skyld også de nærmest følgende år - har så hårdt brug for.

Man kan sige at vejledningen kan være svær, fordi vi efterhånden har fået så stort og kompliceret uddannelsessystem - der hele tiden ændrer sig. Men vejledning til dagens unge og deres forældre, er bare så hamrende vigtig og afgørende.

Gert Møllers morale

I Korsør har Gert Møller tidligere fortalt os og andre om den måde, man her møder de unge på.

Og den måde, man forsøger at bringe hver enkelt godt videre på.

Det har engagerede Gert og hans stab haft god fod på - og derfor er de også valgt til hovedbase for FGU.

Gøre noget ved det...

Og man har arbejdet med de unge - ofte lidt alternative unge - ud fra fyndige udsagn omkring Gummi Tarzan i Ole Lund Kierkegårds univers.

Som Gert Møller selv forklarer: 'Vi kan alle blive gode til noget. Det handler om at finde ud af hvad - og så gøre noget ved det'!

Ledestjernen...

Gert videre: 'Det er den morale, vi har læst ud af Gummi Tarzan, og det har været min ledestjerne i forhold til eleverne i min tid på Korsør ProduktionsHøjskole.

Og den grundholdning har jeg stadig.

I det nye FGU skal vi også vise tillid, sætte gode rammer op for eleverne og give mulighed for at afprøve og øve sig.

Vi vil i dette FGU have fokus på at få opbygget en fælles kultur med de mange nye medarbejdere. Og mon ikke der ud af det vil blive 'født' en fortælling om også FGU,' slutter Gert Møller.