Klik og se annoncen

Af John Hansen

Dansk Folkeparti er Slagelse byråds trediestørste parti og fortsat en væsentlig magtfaktor i storkommunen.

Men DF er her i efteråret 2019, under Ann Sibberns ledelse, ikke en del af den nye budgetaftale for 2020-23. Den der - med store huller i regnskabet fremover - godt kan bringe lidt usikkerhed om serviceniveauet.

Flere årsager...

'Og jo, der er flere grunde til, at vi i DF ikke kunne tilslutte os budgettet i Slagelse Kommune,' fortæller Ann Sibbern fra DF til Søndagsavisen.

Og Ann beretter videre:

'Flertalsgruppens budget for 2020-2023 blev på byrådsmødet forleden stemt igennem med 16-15 stemmer. Dansk Folkeparti, Venstre og Radikale Venstre fremsendte inden deadline eget forslag til budget.

I DF har vi undervejs i budgetprocessen, som langt fra har været optimal, løbende vurderet om vi kunne se os selv i det samlede budget.

Ikke enig i retningen...

Vi har deltaget i alle forhandlinger og er kommet med input i et forsøg på at være med i et bredt budgetforlig.

Det er med ærgrelse, at vi ikke har kunnet genoptage det brede budgetforlig fra 2019, men som parti skal vi også kunne se os selv i et budget med både forvaltning og prioritering af økonomi men ligeså vigtig er den politiske retning.

Det der har været udslagsgivende for os er bl.a. følgende:

I DF er vi ikke enige i borgmesterens og flertalsgruppens politiske retning.

Ingen religiøse særhensyn...

Vi ønsker ikke, at der skal tages religiøse særhensyn til borgere med anden herkomst end dansk f.eks. på arbejdsmarkedsområdet, skoleområdet, med lokalplaner, klubområdet m.m.

Rosenkildegården og Basen som er tilbud til unge bør ligestilles med øvrige klubtilbud i kommunen og ikke være gratis tilbud, som de er nu.

Der bør i højere grad være fokus på borgere med anden herkomst end dansk, som er på offentlig forsørgelse og tilknyttet jobcenteret, hvor krav og vilkår bør være de samme som til alle andre borgere ved f.eks. at bringe dem tættere på arbejdsmarkedet.

Vi kan konstatere, at der igen og igen ikke har været en politisk vilje og opbakning til det, men det er vores overbevisning, at dette er vejen til en bedre integration.

Undersøge udlicitering

Flertalsgruppen vedkender sig, at der er behov for fokus på nytænkning og nye arbejdsgange på beskæftigelsesområdet, ligeledes effekter af indsatser. Vi ønsker at undersøge en eventuel højere grad af udlicitering på området.

Organisationsprojektet i Slagelse kommune bekymrer os, og vi har oplevet en manglende politisk inddragelse. Hvad er det man vil, som vi ikke har gjort tidligere eller kan, og har man medarbejderne med?

Set i lyset af organisationsprojektet ønsker flertalsgruppen et fleksibelt ansættelsesstop på centralt niveau. Hvad er det for opgaver, som ikke skal varetages?

Andre udfordringer

Vi ønsker et fokus på udvikling af Slagelse by fra Rådhuspladsen/Nytorv til campusområdet med samling af administration i nærheden af stationen, herved kan centrale bygninger frigives til boliger. Der skal fortsat være kommunale arbejdspladser i Korsør og Skælskør.

Vi anerkender, at vi er stærkt økonomisk udfordret på handicap/psykiatriområdet samt det særlige børne og ungeområde, specialundervisning og social/ beskæftigelsesområdet. Vi er enige i, at der er behov for at tilføre midler, men vi skal også udfordre opgaveløsningen.

Vi har et efterslæb fra seneste budgetaftale fra 2019, som først og fremmest bør prioriteres , hvor vi har oplevet manglende overholdelse af aftaler og inddragelse.

Flere prioriteringer

Af øvrige prioriteringer i DF kan bl.a. nævnes kystsikring, udvidelse af svømmehal med 50 meter bassin, opkøb af erhvervsjord, cykelstier i landdistrikterne, tilbagerulning af reduktion af lokaletilskud, øget driftstilskud til Kirkens Korshærs varmestue m.m.

Ældreområdet og servicen

Det glæder os, at DF's input til flertalsgruppens budget fortsat indeholder et ønske om som minimum fortsat at fastholde serviceniveauet på ældreområdet. Her også med etape 2 af træningsfaciliteter, hvor vi fik etape 1 med sidste år. Et stort behov, som kan fremtidssikre træning på området. Ligeledes etablering af flere rehabiliteringsboliger på Blomstergården.

Med stor bekymring kan vi konstatere, at der i flertalsgruppens budget er indlagt en udskydelse af anlæg på 30 mio. kr. Hvilke anlæg er det, der ikke skal prioriteres og udskydes?

Ligeledes bekymrer det os, at flertalsgruppen i deres budget har indlagt effektiviseringer på henholdsvis 36, 52 og 72 mio. kr. i 2021, 2022 og 2023, som ikke er adresseret. Dette kan få alvorlige konsekvenser for serviceniveauet. Hvor er det der skal spares?

Vi vil naturligvis i DF følge dette nøje, og hvorvidt flertalsgruppen holder ord om serviceniveauet på ældreområdet,' påpeger Ann Sibbern.

Finde nye løsninger...

Søndagsavisen har efterfølgende spurgt Ann Sibbern om hun - som har været med i flere år omkring ikke mindst ældreservicen - synes, at vi reelt i Slagelse har hænder nok til nærvær og en værdig omsorg?

Ann: 'Nej det tror jeg ikke. Den nærværende relation og tid, hvor man sammen med den ældre kan læse avisen, synge en sang, gå en tur, lytte, holde i hånd m.m. er udfordret.

Jeg tror, at medarbejderne gør, hvad de kan, men de er pressede.

Det er også mit indtryk, at de ældre som i dag visiteres til plejehjem har brug for mere omsorg og pleje end tidligere og kravene til dokumentation m.m. er heller ikke blevet mindre.

Vi er nødt til at udfordre os selv og se på nye måder at løse opgaver på for at anvende vores resurser bedst muligt.

Frivillige initiativer

Mange rigtig gode frivillige initiativer er etableret, inddragelse af nærmiljøet, inddragelse af foreninger og nu seneste initiativ med unge under 18, som ansættes af plejecentrene...

Vi kan ikke tillade os ikke at give vores ældre en værdig alderdom, og vi skal altså ikke spare på området,' påpeger Sibbern.

Klynger og minimum?

Hun siger, 'at der tales om minimumsnormeringer i daginstitutioner, hvilket jeg godt kan forstå og finder yderst sympatisk. Dog er det også en virkelighed, at nogle dagsinstitutioner har flere udfordrede børn end andre, så kan man nødvendigvis lave den tildeling med minimumsnormeringer på den måde?

Men hvorfor tales der ikke om minimumsnormeringer på ældreområdet, og på vores bosteder for borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser?'

- Den nye klyngeledelse i Slagelse Kommune, kan den give problemer?

Ann: 'Hvorvidt den nye klyngeledelse giver mere nærværende ledelse eller ikke, er vanskeligt at sige på nuværende tidspunkt, men en faglig dygtig og nærværende leder uanset organisering bidrager til medarbejdernes trivsel, stedets etik m.m.

Vi har gode eksempler på det i vores kommune, og steder der kan forbedres. Vi ønsker at følge vores normering på områderne og sikre, at de midler der også tildeles f.eks. via Ældremilliarden også anvendes i praksis til gavn for borgerne,' slutter Ann Sibbern.