Klik og se annoncen

Af Mette Juhl

Godkendelse: Helt tilbage i januar 2016 tog Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget i Slagelse Kommune en beslutning om, at man ønskede en fælles genbrugsplads for Korsør og Vemmelev ved Korsør Renseanlæg på Slagelse Landevej. Pladsen skal erstatte de to byers nuværende genbrugspladser, der dermed lukker.

Haveaffaldspladsen og genbrugspladsen skal placeres uden om renseanlægget og afskærmes hver især af en beplantet støjvold. Derved vil de to tekniske anlæg ifølge planen smelte sammen og opfattes som et samlet anlæg.

Planen er ikke faldet i god jord, hverken hos Vemmelevborgerne eller hos naboerne på Slagelse Landevej, der er bekymrede for en øget trafik og trafiksikkerheden. Kommunen forventer ca. 200.000 årligt besøgende samt 1.500 lastbiltransporter på genbrugspladsen.

Som hovedfærdselsåre for trafikken til og fra Korsør skal Slagelse Landevej ifølge kommunen kunne tage forholdsvis store trafikmængder. Kommunen planlægger derfor etablering af en venstresvingsbane for trafik kommende fra Vemmelev.

Der arbejdes samtidig for at sænke hastighedsbegrænsningen til 60 km/t på strækningen ud for renseanlægget og genbrugspladsen. Derudover er der i Slagelse Kommunes cykelstiplan planlagt etablering af cykelsti fra Vemmelev til Rundingen i år 2025-2028, under forudsætning af at den prioriteres i de kommende budgetforhandlinger.

Bekymring for støj og forurening

Ligeledes har der i høringssvarerne været udtrykt bekymring omkring fremtidig støj, støv, ligt, lys og forurening som følge af genbrugspladsen.

I forhold til diverse gener vil AffaldPlus blive reguleret af en miljøgodkendelse, der sikrer, at gældende grænseværdier for støj er overholdt på alle tider af døgnet og at pladsen indrettes, så luftforurening, lugt- og støvgener samt forurening generelt minimeres/afværges.

I forhold til belysning skal alle lyskilder være udformet og afskærmet, så lyset rettes nedad mod det som ønskes belyst, og hermed ikke giver anledning til gener.

Ingen af indsigelserne har altså givet anledning for politikerne til at se planerne ændret, og de er derfor nu vedtaget. Kun løsgænger Tonny Borgstrøm og Michael Gram fra Fair Balance stemte imod.